پرواز را بخاطر بسپار پرنده مردنی است

پرواز را بخاطر بسپار پرنده مردنی است