کاکو فیلم مرجع مستقل تولید و پخش فیلم کوتاه
این نهاد متشکل از فیلمسازانی ست که همدلانه همت گماشته اند تا قدمی هرچند کوچک اما مؤثر در جهت سازماندهی ، تسهیل و بهبود فرآیند تولید و پخش فیلم کوتاه بردارند.

تولید فیلم

پخش فیلم

فیلمنامه

حمایت مالی

رویدادها

تولیدات ما

اسلاید1 شوفر اسلاید2 شوفر اسلاید3 شوفر اسلاید1 ترمینال اسلاید2 ترمینال اسلاید3 ترمینال اسلاید1 خانم و آقای فلانی اسلاید2 خانم و آقای فلانی اسلاید3 خانم و آقای فلانی اسلاید4 خانم و آقای فلانی اسلاید4 خانم و آقای فلانی

درباره ما

شما برای فیلمسازی دیگر تنها نخواهید بود.

مرجع مستقل تولید و پخش فیلم کوتاه ارتباط با ما